LeftRight

Arts visuals

convocatoriaCG18catTr-1

Descarregable: https://issuu.com/calgras/docs/convocatoriacg18cattr

CONVOCATÒRIA DE RESIDENCIES A CAL GRAS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES CREATIUS

 

Cal Gras és una casa situada a Avinyó (el Bages), un poble de 2.200 habitants que es troba al centre de Catalunya, entre Manresa i Vic, un entorn rural a una hora de Barcelona.

 

El centre disposa de diversos tallers i sales condicionades per al desenvolupament de projectes de creació, d’experimentació i de pensament. És una casa pensada per oferir allotjament temporal i comunitari, amb diversos dormitoris, cuina i menjador.

 

Tenim una especial cura amb la interacció entre residents, així com amb el territori, facilitant l’intercanvi i el diàleg cultural.

 

BASES

1. Objectiu: Cal Gras obre una convocatòria per a la realització d’estades gratuïtes al centre per al desenvolupament de projectes de creació.

 

2. Destinataris:

A) creadors de tots els àmbits (arts visuals, escèniques, literàries, musicals i de pensament) que amb el seu treball generin noves mirades al territori.

B)  Col·lectius transdisciplinars que incloguin artistes, científics socials o naturals, arquitectes, educadors… per elaborar projectes que repensin el territori. (Col·lectius de fins a 5 persones)

 

3. Durada: estada de treball d’un mínim de 7 dies a un màxim de 15 dies, durant els mesos d’abril a juny de 2018.

 

4. Condicions:

a. El centre ofereix allotjament gratuït en habitacions individuals o compartides (en cas de grups), amb ús d’espais comuns (cuina, menjador, sales d’estar, etc).

b. Espais de treball, sales de reunió, biblioteca, wifi. Vegeu les característiques de les sales a la pàgina web del centre.

c. El centre facilita el contacte amb el territori, així com amb serveis i proveïdors del material necessari per als projectes.

d. El transport i les dietes van a càrrec de l’artista.

e. Predisposició per mostrar a Cal Gras, o al territori, el treball fet durant l’estada

 

5. Sol·licitud: els artistes interessats en la convocatòria poden enviar el seu projecte a:

CAL GRAS – c/ de Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o a serveis@calgras.cat, indicant al títol del correu “Residència+nom de l’artista” i adjuntant la documentació següent:

a. Un sol document amb:

i. Dades de contacte del responsable del projecte (adjunteu una imatge del DNI o del passaport).

ii. Número de participants a la residència, amb nom i cognoms (màx. 5).

iii. Proposta de dates per a la residència i dates alternatives.

iv. Espai que es necessita.

b. Projecte creatiu que es vol desenvolupar, en un màxim de 3 fulls, que inclogui una proposta d’activitat oberta al públic per dur a terme al centre o al territori (portes obertes, conferència, mostra, actuació, taller, etc.).

c. Breu currículum (màxim 1 full) i mostra d’obra (mitjançant vincle o un màxim de 3 adjunts).

 

6. Selecció i calendari:

a. Es poden enviar les sol·licituds fins al dia 25 de març de 2018.

b. La resolució de la convocatòria es notificarà mitjançant correu electrònic abans del dia 2 d’abril de 2018. Una vegada notificat als interessats es penjarà a la nostra web.

c. La selecció serà feta per l’equip del centre, un membre de l’Associació Cultural Cal Gras i un comissari d’art extern.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la seva resolució, així com dels canvis que, per factors aliens a l’equip de Cal Gras, es puguin produir posteriorment.

convocatoriaCG18estr-1

Descargar: https://issuu.com/calgras/docs/convocatoriacg18estr

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS EN CAL GRAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CREATIVOS. 

Cal Gras es una casa situada en Avinyó (el Bages), un pueblo de 2.200 habitantes que se encuentra en el centro de Cataluña, entre Manresa y Vic, un entorno rural a una hora de Barcelona.

El centro dispone de varios talleres y salas acondicionadas para el desarrollo de proyectos de creación, de experimentación y de pensamiento. Es una casa concebida para ofrecer alojamiento temporal y comunitario, con varios dormitorios, una cocina y un comedor.

Ponemos especial cuidado en fomentar la interacción entre residentes y su integración en el territorio  facilitando el intercambio y el diálogo cultural.

BASES

1. Objetivo: Cal Gras abre una convocatoria para el desarrollo de proyectos de creación en régimen de estancia gratuita en el centro.

 

2. Destinatarios:

A) Creadores de todos los ámbitos (artes visuales, escénicas, literarias, musicales y de pensamiento) que con su trabajo genere nuevas miradas hacia el territorio.

B) Una segunda línia, para  colectivos transdisciplinares que incluian artistas, científicos sociales o naturales, arquitectos, educadores, etc., para elaborar proyectos que repiensen el territorio. Colectivos de hasta 5 personas.

 

3. Duración: residencia de un mínimo de 7 días a un máximo de 15 días, durante los meses de abril y julio de 2018.

 

4. Condiciones:

a. El centro ofrece alojamiento gratuito en habitaciones individuales o compartidas (en caso de grupos), con uso de espacios comunes (cocina, comedor, salas de estar, etc.)

b. Espacios de trabajo, salas de reunión, biblioteca, wifi. Ver las características de las salas en la página web del centro.

c. El centro facilita el contacto con el entorno, así como con servicios y proveedores de material necesario para los proyectos.

d. El transporte y las dietas corren a cargo del artista.

e. Predisposición para mostrar en Cal Gras, o bien en el territorio, el trabajo realizado durante la estancia.

 

5. Solicitud: los artistas interesados en la convocatoria pueden enviar su proyecto a CAL GRAS – C/ Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), o serveis@calgras.cat, indicando en el título del correo “Residencia+nombre del artista” y adjuntando la

siguiente documentación:

a. Un solo documento con:

I. Datos de contacto del responsable del proyecto (fotocopia del DNI o  pasaporte).

II. Número de participantes en la residencia, con nombre y apellidos (máx. 5)

III. Propuesta de fechas para la residencia y fechas alternativas.

IV. Espacio que será necesario utilizar.

b. Proyecto creativo a desarrollar, en un máximo de 3 hojas, que incluya una propuesta de actividad abierta al público para realizar o en el centro o en el territorio (puertas abiertas, conferencia, muestra, actuación, taller, etc.)

c. Breve currículum (máximo 1 página) y muestra de la obra (mediante vínculo o un máximo de 3 adjuntos).

 

6. Selección y calendario:

a. Las solicitudes se pueden enviar hasta el día 25 de marzo de 2018.

b. La resolución de la convocatoria se notificará mediante correo electrónico el día 2 de abril de 2018. Una vez

comunicada dicha resolución a los interesados, se colgará en la web.

c. La selección se llevará a cabo por el equipo del centro, un miembro de la Asociación Cultural Cal Gras y un comisario de arte externo.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las anteriores bases y de su resolución, así como los cambios que, por factores ajenos al equipo de Cal Gras, se puedan producir posteriormente.

 

 

 

convocatoriaCG18engtr-1

Download: https://issuu.com/calgras/docs/convocatoriacg18estr

Open call for research and creative residencies  in Cal Gras

Cal Gras is a house in Avinyó (Bages), a village of 2,200 inhabitants located in the heart of Catalonia, a rural setting one hour from Barcelona.

The centre has several workshops and rooms adapted for research, experimental and creative projects. The centre is

designed to provide temporary accommodation to individuals and collectives, offering bedrooms, a communal kitchen, dining room, etc. We pay special attention to the interaction between residents and the region, facilitating exchange and cultural dialogue.

 

Further information:

1. Objective: Open Call for residencies at Cal Gras  for the development of creative projects.

2. Eligibility:

A) Creators from all lenguages (visual, scenic, literary, musical and thinking arts) that their work generates new perspectives in the territory.

B) Transdisciplinary collective that included artists, social or natural scientists, architects, teachers, etc… to develop projects that rethink the territory.

 

3. Duration: working residency of 7 days minimum to 15 days maximum from april to july 2018. Groups up to 5 people.

 

4. Residency includes:

a. Free accommodation in single or shared room (on request), with use of common spaces (kitchen, living rooms, etc.).

b. Work spaces, meeting rooms, library, wifi. See the rooms’ features on the centre’s website.

c. The centre puts residents in touch with the locality, as well as place them in contact with services and providers of material required for projects.

d. Possibility of exhibition at Cal Gras, or other local premises, of work accomplished during residency debates, presentations, performances, workshops, etc.)

e. Transport costs and other expenses must be paid by the artist.

 

5. Applications: artists are invited to send proposals to

CAL GRAS – c/ de Francesc Macià, 1 – 08279 Avinyó (Barcelona), or to serveis@calgras.cat, indicating “Residency+artist’s name/group name” and attaching the following documents:

a. A single document with:

i. Contact details for the nominated project leader (with photocopy of ID or passport)

ii. Number of participants at the residence, with name/s (max 5).

iii. Preferred dates for the residency and alternative dates.

iv. Space required

b. Description of Creative project proposal, maximum of 3 pages, including a proposed activity open to the public in the centre or the locality (open doors, lecture, exhibition, performance, workshop, etc.).

c. Sample of work (through link or a maximum of 3 attachments).

 

6. Selection and calendar:

a. Applications may be submitted until 25th March 2018.

b. Successful applicants will be contacted individually by email by 2th April 2018 and the list will be posted on the web.

c. Selection committee is composed of the centre’s management team, a member of Associació Cultural Cal Gras and  external art curator.

 

ACCEPTANCE OF TERMS. Participants in the  open call must accept the above conditions, and must abide by the centre’s final decision as well as

alterations in arrangements brought on by circumstances outside the control of the Cal Gras management team after acceptance.