LeftRight

Taller de clown, amb Sergi Estebanell

Activitats de dos diesProgramacióResidències 2013Site-specifictalleresTallers / workshop

Clown III : Humor i Dramatúrgia
Del 17 al 20 d’abril el curs es realitza de forma intensiva al Cal Gras (Avinyó)
En aquest curs treballarem sobre les bases de la creació, com evolucionar una història, com fer créixer una relació i comunicar un missatge.
També introduirem elements externs com la música, l’estètica, la llum, els objectes per crear una performances / número / showing per mostrar davant d’un públic
El curs acabarà amb una mostra davant d’un públic convidat a Avinyó .
Treballarem sobre:

• La circulació del joc (improvisacions a 2-3 i coro)
• Idea i creació (des d’una idea a una escena )
• Treball sols / parelles / trios per crear una escena per mostrar.
• La creació col·lectiva en interior i exterior

Cursos impartits per SERGI ESTEBANELL .
Sergi Estebanell és actor / clown , director i formador .
Porta impartint cursos de clown des del 2002 i ha impartit cursos a Espanya , Itàlia , Llatí America , Àustria per a iniciats i professionals del món del clown .
És director artístic de Pallpupas – Pallassos d’ hospital. www.pallapupas.org
I també dirigeix , actua i produeix espectacles de teatre d’intervenció , teatre de carrer , clown i circ contemporani .

Més informació: laluciernagaproduccion@gmail.com / 678 858 718

Testimoni Escènic, 3a convocatòria d’arts escèniques

Testimoni Escènic

Con­vo­ca­tò­ria de resi­dèn­cies Tes­ti­moni Escè­nic

Testimoni Escènic rellança la convocatòria de residències per a projectes d’arts escèniques que es trobin en la seva fase final de producció, per tal que després de la residència puguin provar l’espectacle en públic amb diverses preestrenes.

Els projectes seleccionats hauran d’oferir un mínim de 2 preestrenes, a realitzar durant els mesos de febrer a juny de 2014, amb possibilitat que siguin més en cas que hi hagi demanda dels municipis que formen part de la xarxa d’espais de TE.

Testimoni Escènic (TE) és un projecte impulsat per l’Associació Cal Gras – Art i Territori i una xarxa d’espais escènics de la Catalunya central, amb la voluntat de donar suport als creadors d’arts escèniques. TE és una aposta per l’autogestió, la proximitat i el compromís mutu.

La data límit per presentar els projectes és el 15 de gener de 2014. A finals de gener el jurat es reunirà per decidir quins són els projectes residents.

La residència a Cal Gras inclou:

-       Allotjament i espai de treball (per assaig i producció) gratuït, per un màxim d’una setmana*, a la Residència d’Artistes Cal Gras d’Avinyó.

*En cas que es vulgui disposar de més dies caldrà abonar l’import corresponent d’allotjament (consultar preus TE)

-       L’ús d’un tea­tre equi­pat per a assa­jos tèc­nics.
-       Realització de preestrenes en diversos pobles.
-       Acompanyament i suport, així com preus especials per serveis de disseny i comunicació (web, vídeo, foto, etc.)
-       Pos­si­bi­li­tat d’incor­po­rar-se a la pro­gra­ma­ció del Tea­tre Kur­saal de Man­resa, l’Atrium de Viladecans o el Teatret d’Esparreguera durant la tem­po­rada 2014. Els tea­tres esco­lliran un dels espec­ta­cles de la con­vo­ca­tò­ria.
-       Comunicació dels pro­jec­tes a Fira Tàrrega.

L’Associació Cal Gras – Art i territori es quedarà amb el taquillatge de les dues primeres representacions.

 

BASES

Podran optar-hi les companyies i els creadors i creadores independents que presentin una proposta d’acord amb aquestes bases.

Envieu a Tes­ti­moni Escè­nic una còpia del pro­jecte en for­mat digi­tal amb:

 1. Objec­tius de la resi­dèn­cia
 2. Des­crip­ció de l’obra, sinopsi, argu­ment.
 3. Idea de la posada en escena i les neces­si­tats tèc­ni­ques
 4. Pro­posta de calen­dari de resi­dèn­cia
 5. Dates per les pre­es­tre­nes i quan­ti­tat de repre­sen­ta­ci­ons que s’està dis­po­sat a rea­lit­zar
 6. Tra­jec­tò­ria del cre­a­dor/a o com­pa­nyia i infor­ma­ció de pro­duc­ci­ons prè­vies.

Es reco­mana incloure docu­men­ta­ció addi­ci­o­nal que faci­liti la valo­ra­ció del pro­jecte (foto­gra­fies, dibui­xos, vídeos…)

L’equip de Testimoni Escènic valorarà els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

 1. Siguin projectes inè­dits.
 2. Hi hagi implí­cita una inves­ti­ga­ció i una volun­tat per a crear noves for­mes escè­ni­ques.
 3. Siguin projectes viables.
 4. L’obra pugui adaptar-se a les infraestructures tècniques del centre i dels espais de la xarxa.
 5. La com­pa­nyia dis­posi d’un tèc­nic propi.

Testimoni Escènic i les companyies seleccionades establiran un calendari de treball. Totes les companyies que es presentin a la convocatòria han d’assumir el compromís de realitzar el projecte i preestrenar-lo en les condicions que l’han presentat. En cas que no sigui així o que el projecte no s’acabi duent a terme, la companyia haurà de compensar a Testimoni Escènic per la totalitat de l’allotjament i pel compromís no assumit amb els espais de la xarxa.

Els projectes seleccionats hauran de fer constar el logotip de Testimoni Escènic en tot el material promocional que emetin.

 

Les pro­pos­tes s’hau­ran d’adre­çar per cor­reu elec­trò­nic a testimoni.​escenic@​gmail.​com, o bé per cor­reu ordi­nari (Cal Gras. Car­rer Fran­cesc Macià, 1, 08279 Avi­nyó), abans del 15 de gener del 2014.

Testimoni Escènic comunicarà el resultat de la convocatòria a totes les companyies que hi participin.

El fet de participar en aquesta convocatòria, suposa l’acceptació de les bases i la conformitat en la decisió de l’organització.

 

Més informació: Cal Gras – 93 838 78 18 · testimoni.escenic@gmail.com · www.testimoniescenic.org

Tallers de Creativitat, per a nens i nenes

Converses amb el territori i el paisatgeDocumentem el territoriObservem i sentim el boscProgramaciótalleresTallers / workshop

Entre el 23 de desembre i el 3 de gener, proposem tallers de creativitat.
Durant els dies de les festes de Nadal, oferim tallers per treballar la creativitat amb nens i nenes.
Jugarem amb l’observació del territori, farem paissatges imaginaris, experimentarem amb materials, veurem formes de pintar…  moltes coses per “Que no se’ns glaci la imaginació”.

Apunta’t a un, dos o als tres tallers:
23, 24, 27 desembre (preu 30€)// germans (preu 24€ /nen)
30, 31 desembre (preu 20€)//germans (preu 16€/nen)
2, 3 gener (preu 20€)// germans (preu 16€/nen)

Preu per tots els tallers de 60€ // germans (50€/nen)
El preu inclou el material

Horaris: de 10h a 13h
Dos grups: creadors de 5 a 10 anys i de més de 10 anys

Més informació i inscripcions a:

Eva Quintana: 638 702 756 / info@calgras.cat

Taller de Clown, amb Sergi Estebanell

ProgramaciótalleresTallers / workshop

Curs de Clown (III)
Del 6 al 9 de març de 2014, a Cal Gras d’Avinyó
En aquest curs es treballarà sobre les bases de la creació, com crear des de zero, com evolucionar una història, com fer créixer una relació i comunicar un missatge.
També introduirà elements externs com la música, l’estètica, la llum, els objectes per crear una acció per ensenyar al públic.
El curs finalitzarà amb una mostra davant de públic el diumenge dia 9 de març.

Més info:
Sergi Estebanell / sergi.estebanell@gmail.com / 696 251 170

Circulació, de Tanit Plana a l’AcVic

Art TranshumantTanit Plana

Tanit Plana amb Circulació emprèn el projecte des de la fotografia i ràpidament s’expandeix cap a la pedagogia -mitjançant els nombrosos tallers que ha realitzat en col·lectius diversos- i cap a la performance col·lectiva a través d’una caminada que va resseguir el camí transhumà que va des d’Avinyó a Manresa. El projecte també s’expandeix vers la creació col·lectiva, fent que tots els participants esdevinguin coproductors mitjançant la creació d’un arxiu col·lectiu construït durant el recorregut.

El projecte neix de la proposta Art Transhumant, projecte inciat a Cal Gras, i que hi han treballat altres artistes, com Alessandra Patrucco, Laia Noguera, Pep Espelt, o Marina Berdalet.

Circulació, va tenir el suport d’Idensitat, que va permetre ampliar el projecte, i ara forma part de l’exposició SOTA L’OMBRA DE L’OPTIMISME, a AcVic, amb Atsuko Arai, Curro Claret, Diego Ferrari, Les Salonnières i Tanit Plana.

 

Cal Gras és un Rusc, segons l’artista Toño Fernández

Residències 2013Toño

Cal Gras s’ha convertit en un Rusc, formada per una colònia d’abelles obreres, una reina i uns abellots. La pol·linització és la reproducció, en el cas del Toño Fernández, l’abella que representa reproduirà dibuixos, visitarà les flors, els paisatges, llocs, es troba amb vilatans de Cal Gras i recolliré el seu nèctar, històries, anècdotes per transmetre-les en els seus dibuixos, transformant-les en mel , il·lustracions dolces del dia a dia. Vivim dins les cel·les amb formes hexagonals, habitacions, les nostres cases, fetes de cera. Necessitem sortir del Rusc per realitzar la pol·linització.

Pots veure el seu treball:

http://www.flickr.com/photos/lacucania/sets/72157627410872700/

 

Sergi Selvas i Marta Carrasco, comencen el projecte A.Fluent

Residències 2013Sergi Selvas i Marta Carrasco

El projecte A.Fluent, reconstruint els camins de l’aigua, és un projecte seleccionat de la convocatòria per a Resdiències de creació a Cal Gras 2013.Sergi Selvas i Marta Carrasco, incian la residència per a la primera part del projecte A.Fluent, on treballaran el reconeixament del territori, a través d’entrevistes i caminades.

Aquest projecte de recerca parteix de l’exploració del territori i del paisatge d’Avinyó lligat a l’aigua com a font i com a recurs, per tal d’esbrinar quins són els camins, les rutes i els recorreguts que els habitants del poble feien (o van crear) per anar a trobar-se amb aquest element. Ja fa uns anys que era molt comú anar a buscar aigua a la font, però actualment, sigui per la qualitat de l’aigua (sovint conta- minada) o bé per la comoditat de comprar-la embotellada, s’estan desconstruint aquests recorreguts que es formalitzaren en camins o petits senders, a vegades fins i tot espontanis, tot contribuint a la transformació del propi paisatge cultural del lloc.

Trobareu més informació dels treballs del col·lectiu a: http://www.mixite.es

Aigua, fonts i memòria a Avinyó

Activitats d'un diatalleres
Cal Gras, 9 d’octubre a les 20h.

Els artistes Sergi Selvas i Marta Carrasco, plantejen fer un plànol interactiu d’Avinyó, a partir de les fonts del poble, i les històries guardades en la memòria del poble.
Començaran el procés de treball, amb una taula rodona, amb coneixedors del territori, de les fonts i d’històries relacionades amb l’aigua. L’acte serà obert a tothom.

Teatre a Cal Gras, Jo sóc la meva dona

ProgramacióTestimoni Escènic
Divendres 4 a les 22h i dissabte 5 d’octubre, a les 18 i 22h,a Cal Gras d’Avinyó.

Estrena de Jo sóc la meva dona (en versió en castellà) de Los Hermanos Kray. Charlotte guia als visitants per la casa, mentre els explica els detalls de la història d’un transvestit que sobreviu a l’Alemanya nazi i al comunisme soviètic de l’Alemanya de l’Est. Basat en una història real. Preu: 8€.

Portes Obertes

Programació

Dissabte 28 de setembre, d’11 a 2/4 de 2 i de 16 a 20h.

Convidem a tothom, per celebrar el cinquè aniversari de Cal Gras, a una jornada de portes obertes per compartir el projecte d’Art i territori, i les novetats de cara al futur, com és obrir les portes al Turisme d’experiències. Cal Gras és un centre de creació cultural, amb espais per a la residència per a persones interessades en el món de l’art, la cultura i el pensament i centra les seves activitats en el coneixement del territori, el seu patrimoni i el paisatge proper. Per això, obrim les portes al públic general per que pugui venir a Cal Gras d’Avinyó, per gaudir d’unes activitats i informació per conèixer i aprofundir en el territori pròxim a través del treball de la creació artística. Podrà conèixer la Catalunya Central a partir de l’experiència artística, i sobretot a través d’una nova mirada, a partir del mètode de treball dels artistes.